[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เครือข่ายการศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่
  
area school  
 

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนโรงเรียนไตรมิตรพิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๗๐๔๗๐

website http://www.traimitpittaya.ac.th

email trimitpittaya@hotmail.com

 

smileyตราสัญลักประจำโรงเรียนsmiley

 

ธงสีประจำโรงเรียน

แดง - เหลือง

สีแดง          หมายถึง ความรักชาติ มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 
สีเหลือง     หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 วิสัยทัศน์
“โรงเรียนไตรมิตรพิทยาเป็นสถาบันจัดการศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558”


 ปรัชญา/สุภาษิต
ปญฺญา  นรานํ  รตนํ
หมายถึง  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

 คำขวัญ
ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชีวิตเป็นสุข


 อุดมการณ์
“โรงเรียนมีมาตรฐาน คือ ปณิธานของเรา”


 นักเรียนที่ดี  ๙ ประการของโรงเรียนไตรมิตรพิทยา

    1.สุภาพ นอบน้อม
    2.โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
    3.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
    4.ซื่อสัตย์ สุจริต
    5.มุ่งมานะในการเรียน
    6.ดูแลรักษาสถานที่ สิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
    7.อยู่อย่างพอเพียง
    8.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย
    9.ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

    ต้นจามจุรี หรือ ต้นก้ามปู หรือ ต้นฉำฉา  แสดงถึง ความร่มเย็น เด่นสง่า มั่นคง พอเพียง                      เป็นตัวของตัวเอง

ต้นไม้ประจำโรงเรียนไตรมิตรพิทยา