[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เครือข่ายการศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่
  
content school1  
 

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนโรงเรียนไตรมิตรพิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๔ บ้านนามั่ง ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๗๐๔๗๐

website http://www.traimitpittaya.ac.th     email:  trimitpittaya@hotmail.com         

               โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ตั้งขึ้นครั้งแรกที่วัดอรุณ บ้านสระพัง เป็นสาขาของบ้านเต่า ๑ (วัดชัยชุมพล) โดยนายชาลี  ฤาชา  เป็นครูสอนประจำและมีการเปลี่ยนแปลงต่อมาดังนี้
                วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐  ขุนสาร  การคณิต นายอำเภอภูเขียว ได้อนุญาตให้ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยแยกออกจากสาขาโรงเรียนบ้านเต่า ๑ ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านเต่า ๒” (วัดอรุณ) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
                วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ รัฐบาลได้ยกฐานะครูประชาบาลเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                ปีงบประมาณ ๒๕๐๗ ได้งบประมาณก่อสร้างโรงเรียน แบบ ป.๑ ซ ใต้ถุนสูงเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท คณะครูและชาวบ้านสมทบ ๒๐,๐๐๐ บาท ณ สถานที่โรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๖๖  ตารางวา อยู่เลขที่ ๑๕๐ บ้านนามั่ง หมู่ ๔ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
                วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ได้โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
                วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนามั่งคุรุราษฎร์พิทยางกูร
                วันที่ ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
                วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนนามั่งคุรุราษฎร์พิทยางกูรเป็นโรงเรียนนามั่งพิทยางกูร
                วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ โอนจากโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
                วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ เปิดสอนชั้นเด็กเล็กจำนวน ๑ ห้องเรียน
                ปีการศึกษา ๒๕๓๖  เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓ ) เป็น “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
                ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์
                และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ นี้ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนนามั่งพิทยางกูร” เป็น “โรงเรียนไตรมิตรพิทยา”  นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นเวลา ๘๕  ปี นายชาญ  คำป้อง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
                   ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ               จรดกับ หมู่บ้านสามพาด
ทิศใต้                     จรดกับ หมู่บ้านสระพัง
ทิศตะวันออก จรดกับทุ่งนาบ้านนายม
ทิศตะวันตก          จรดกับ ถนนสายแก้งคร้อ – สามพาด  บ้านนามั่ง
                   ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วยบ้านสระพัง หมู่ที่ ๑  บ้านนามั่งหมู่ที่ ๔  บ้านสามพาดหมู่ที่ ๕
ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้โรงเรียนไตรมิตรพิทยา มีเขตบริการ  ๓  หมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดอำภา บ้านนามั่ง อยู่คนละข้างของถนนสายอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอบ้านแท่น ไม่สะดวกใน การเดินทางไปร่วมกิจกรรมของวัด เพราะนักเรียนต้องเดินข้ามถนน รถวิ่งสวนไปมาตลอดเวลาอาจเกิดอุบัติเหตุได้
                อีกลักษณะหนึ่งคือ ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน เป็นชุมชนแบบชนบท ผู้ปกครองไปทำงาน รับจ้างต่างจังหวัด ฝากลูกไว้กับปู่ย่า ตายายหรือคนเฒ่าคนแก่ ทำให้ขาดผู้ดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิดเสี่ยง ต่อการเกิดอันตรายกับนักเรียน เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดและมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างยิ่ง
                เมื่อมีความเสี่ยงมาก โอกาสในการพัฒนาก็มีน้อย มีแต่จะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ โอกาสจะพัฒนาใน ด้านวิชาการ และกิจกรรมก็เป็นไปอย่างช้าๆ เพราะนักเรียนขาดผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อยู่ในเขตบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ) มีพื้นที่ ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๖๖  ตารางวา อยู่เลขที่ ๑๕๐ บ้านนามั่ง หมู่ ๔ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
                ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรพิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน๓ ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบ  ๔  ปี การศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ๑๘๐ คน และคาดการณ์ใน ๔ ปีการศึกษาข้างหน้า จะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ ๒๐๐  คน